Adatkezelési nyilatkozat - Boo Kreatív Hobbi webáruház

A webáruház használata során Füle Katalin e.v. mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő), a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az érintettek (továbbiakban: Vásárló) által megadott adatokat nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az Adatkezelő alvállalkozója (pl: futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez). Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Vásárló a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez:

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96985/2016. és NAIH-100610/2016.

 1. Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése és számlázása. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatkezelő a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@bookreativ.hu e-mail címen.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Füle Katalin e.v.
Székhely: 9700 Szombathely, Jászai Mari utca 22. fszt/2.
Nyilvántartási szám: 50400137
Adószám: 67551792-1-38
E-mail cím: info@bookreativ.hu
Telefonszám:  (+36) 30 498 4007

 1. Adatkezelés időtartama:

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.  Míg a regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítését követő 5 évig őrzi meg. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított  5 évig tárolja.

 1. Kezelt adatok köre

5.1. Technikai adatok:

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak az Adatkezelő. fér hozzá. A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a webáruház technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5.2. Regisztráció: 

A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Név és jelszó,
saját e-mail cím,
telefonszám
számlázási és szállítási adatok

5.3. Cookie 

A webáruház látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a bookreativ.hu webáruházában minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a webáruház egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a webáruházegyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a bookreativ.hu.tól nem kap további értesítést. A cookie-k a Vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével bookreati.hu célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a webáruház technikai üzemeltetése érdekében, statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A www.bookreativ.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Vásárló számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve az adatfeldolgozó (Magyar Posta Zrt.) munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az adatfeldolgozó (Magyar Posta Zrt.) adatkezelési gyakorlatáért Füle Katalin e.v. nem felelős.

 1. Adatfeldolgozás

Füle Katalin e.v. a megrendelések teljesítése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az Adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Csak és kizárólag az Adatkezelő által megjelölt célból  kerül sor adatok feldolgozására, ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel a vásárló által megadott személyes adatokat.

Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Füle Katalin e.v. a webáruház üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Vásárló által megadott személyes adatok.

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1538 Budapest ,Pf.:510.
E-mail cím: support@tarhely.eu

Füle Katalin e.v. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

 1. Adatbiztonság

Füle Katalin e.v. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által a webáruházban megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 1. Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Füle Katalin e.v. a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

9.2

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Füle Katalin e.v. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9.3

 Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Füle Katalin e.v.
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Jászai Mari utca 22. fszt/2.
E-mail: info@bookreativ.hu

9.4   A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu )

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, Füle Katalin e.v. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. Egyéb rendelkezések

Füle Katalin e.v. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztrációsorán harmadik fél adatait adta meg, vagy a webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, Füle Katalin e.v. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Füle Katalin e.v. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Regisztrált Vásárló a webáruház használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és webáruházban megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Füle Katalin e.v. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Füle Katalin e.v. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját törölni; ebben az esetben Füle Katalin e.v. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

   11. Hírlevél

Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy hírleveleket, és ajánlatokat küldhessünk ki neki. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a hírlevél feliratkozáskor kötelezően megadott adatok: név és e-mail cím.

Nem küldünk kéretlen reklámüzeneteket. A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük a nyilvántartásából és további reklámajánlatokkal nem keressük meg a Felhasználót.


A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a bookreativ.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Köszönjük figyelmét, kellemes vásárlást kívánunk!

Az Adatvédelmi nyilatkozatot letöltheted PDF formátumban ITT.


I. verzió: 2016.04.04. | II. verzió: 2016.06.07 | 3.verzió: 2018.06.03.